نویسنده = تجاری، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانشجویان پسر 18 تا 30 سالة دانشگاه تهران

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

علیرضا فارسی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ فرشاد تجاری