نویسنده = پسند، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی, رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور II در کودکان 6-3 سالة شهرستان شیراز

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

فاطمه پسند؛ حسن خلجی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ الهه عرب عامری