نویسنده = فرهمند، فرزام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سینماتیک حرکت حمله در شمشیربازی با استفاده از روش استریوفتوگرامتری

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

مجید قلی پور؛ آرزو تبریزی؛ فرزام فرهمند