نویسنده = موسوی، محمد کاظم واعظ
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

امیر مقدم؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده