نویسنده = تکامجانی، اسماعیل ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر استفادة کوتاه مدت از دو نوع زانوبند نئوپرن نرم و سخت بر درک حس وضعیت مفصل زانو متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

جمشید محمدی اصل؛ صدیقه کهریزی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ سقراط ّفقیه زاده