نویسنده = عبدالمالکی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. شیوع آسیب های بافت نرم در سنگ نوردان نخبة غرب کشور

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

شهرام آهنجان؛ رضا رجبی؛ فرزاد عبدالمالکی