نویسنده = رحمتی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محمد مهدی رحمتی