نویسنده = شفارود، منصور کارنیا
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود