نویسنده = لطفی، دکتر عباسعلی صاحبقدم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی فعالیت آنزیم های سرمی

دوره 10، شماره 10، دی 1380

افشار جعفری؛ دکتر عباسعلی صاحبقدم لطفی؛ دکتر خسرو ابراهیم