بررسی میزان شیوع وعلل آسیب های جسمانی کشتی گیران سطح ملی کشور‹رشته آزاد›

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این تحقیق،بررسی میزان شیوع وعلل آسیب های جسمانی کشتی گیران سطح ملی کشور‹رشته آزاد› است. نمونه های تحقیق 50 نفر از کشتی گیرانی بودند که طی سال های 1374-1377 حداقل سه بار به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند، که نمونه های آماری ، وجامعه ی آماری را تشکیل دادند. روش مورد استفاده در این تحقیق ،روش آمار توصیفی است،همچنین برای جمع اوری اطلاعات ،از پرسشنامه ی بسته استفاده شده است.تجزیه وتحلیل اطلاعات ،با استفاده از جدول مورد مطالعه قرار گرفته است. دراین تحقیق چهار نوع آسیب استخوانی ، پوستی ،عضلانی ،مفصلی بررسی شد که شامل آسیب های شکستگی وترک خوردگی ،خراش وزخم،ضرب دیدگی وکوفتگی ،کشیدگی و پارگی ،دررفتگی ،پیچ خوردگی، دیسک بین مهره ای ومینیسک میشود. در مورد علل وقوع آسیب ها میتوان به عواملی نظیرخستگی مفرط، وجود آسیب های قبلی ،تکنیک غلط و حرکات غیر ورزشی ،شرایط روحی نامناسب ، کاهش وزن عدم مراجعه به پزشک در آسیب های شدید وجزئی، استفاده از وسایل نا مناسب واستاندارد، زمان تمرین ومسابقه گرم کردن قبل از شروع فعالیت، تمرینات نامنظم ومنقطع وعدم حضور مربی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها