بررسی نگرش صاحب نظران ،پژوهشگران ومدیران حوزه ی ورزش پیرامون ساختار وتشکیلات جدید ورزش دانش آموزی

نویسنده

چکیده

هدف ازاین پژوهش ،بررسی نگرش صاحب نظران ،پژوهشگران ومدیران حوزه ی ورزش پیرامون ساختار وتشکیلات جدید ورزش دانش آموزی بوده است. بدین منظور پرسشنامه ی دست سازی تهیه وبین 235 نفر از استادان دانشگاه دررشته ی تربیت بدنی ،مدیران بخش های مختلف حوزه ی ورزش ،مدیران ستادی وزارت آموزش وپرورش توزیع شد که 187 نفر آنها‹69 نفر خانم و118 نفرآقا› آن راتکمیل وبه پژوهشگر بازگرداندند. با استفاده از روش های آماری توصیفی واستنباطی ،اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه بررسی گردید ونتایج زیر حاصل شد:
- سه ساختار تشکیلاتی پیشنهادی برای حوزه ی ستادی تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش عبارتند از :الف) معاون ورزش دانش آموزی با زیر مجموعه ی سه اداره ی کل ورزش مدارس ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی، ب) معاون ورزش دانش آموزی با زیر مجموعه ی دو اداره ی کل ورزش دانش آموزی دختر وپسر،ج) سازمان ورزش دانش آموزی ؛- زنان پاسخ دهنده براین باورند که تفکیک اداره ی کل تربیت بدنی پیشین به دو اداره ی کل تربیت بدنی پسران ودختران موجب دخالت بیشتر واعمال نظرگسترده تر معاونین پرورشی در همه ی سطوح بربرنامه های ورزشی می شود؛- بیشتر آقایان معتقدند تفکیک مذکور به سود ورزش دانش آموزی ودر نهایت به سود ورزش کشور تمام نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها