بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه های کشور

نویسنده

چکیده

هدف ازاین تحقیق، بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشوراست.بدین منظور تعداد140نفر ازاستادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های اصلی ‹دانشگاه مادرهراستان› هر استان که درزمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جامعه ی تحت بررسی را تشکیل می دادند،به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده دراین تحقیق ،دو پرسشنامه ی استاندارد،انطباق پذیری واثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران وشاخص توصیف شغلی به همراه یک پرسشنامه ویژگی های فردی برای تعیین سن،جنس،سابقه ی خدمت،نوع استخدام ومیزان تحصیلات آزمودنی های تحقیق بود.تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق هم با استفاده از فنون همبستگی ساده وآنالیز واریانس انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده های آماری نشان داد که از بین سبک های رهبری مورد مطالعه درجامعه ی تحت بررسی سبک های رهبری استدلالی ومشارکتی ازجمله رفتارهای مدیریتی مسلط واثر بخش است .نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بین رفتارهای هبری استدلالی ومشارکتی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت ومعنی دارآماری وجود دارد.در حالی کهاین رابطه بین سبک های رهبری دستوری وتفویضی با رضایت شغلی در جامعه ی تحت بررسی بسیارکم ،منفی وغیر اثربخش است.

کلیدواژه‌ها