مطالعه ی توصیفی سوابق تحصیلی وورزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی تربیت بدنی دانشگاه های کشور

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش ، توصیف سوابق تحصیلی وورزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی دانشگاه های کشور بوده است .در این تحقیق سوابق قهرمانی در رشته های ورزشی ،رشته ی تحصیلی ،معدل دیپلم دبیرستان ومیزان مهارت آنان دردروس عملی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .از مجموع 2516 نفر دانشجویان دختر وپسر، 1135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند،سپس پرسشنامه ای مشتمل بر 28 سوال بسته ودو سوال باز دراختیارشان قرار گرفت.
68 درصد دختران و5/91 درصد پسران با تنیس روی میز آشنایی داشتند. معدل 4/44درصدکل دانشجویان زیر 14 بوده است.2/80 درصد با علاقه مندی به این رشته وارد شده اند.9/3 دارای مدارک قهرمانی در سطح بین المللی بوده اند.نتیجه ای که می توان گرفت این است که در انتخاب وگزینش دانشجویان ،بایستی تجدیدنظر نود وسوابق تخصصی ،ورزشی ومیزان آشنایی آنان با رشته های ورزشی رادرنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها