توصیف ومقایسه ی برنامه های آموزشی رشته ی تربیت بدنی چند دانشکده ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی منتخب جهان وایران

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ،توصیف برنامه های درسی آموزشی رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی در چند دانشکده ی تربیت بدنی منتخب در دوره ی کارشناسی ومقایسه ی آن با برنامه ی درسی آموزشی موجود دردانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی کشور است. جامعه ونمونه ی آماری این تحقیق،شامل پانزده دانشکده ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های آمریکا وکانادا است. براساس مکاتبات انجام یافته، این دانشکده ها برنامه های رسمی درسی آموزشی خود را برای محقق ارسال نمودند .متغیرهای این تحقیق شامل شناسایی انواع گرایش ها،میانگین کل واحدهای دوره ،میانگین واحدهای دروس تخصصی ،حرفه ای وعمومی بوده است.همچنین مشخصات دروس درهر گرایش ونیز تعیین رایج ترین عناوین دروس تخصصی درهر بخش از دیگر بررسی های این تحقیقاست.این تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی وروش اجرایی آن میدانی وکتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها