بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

نویسنده

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش ،بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی سراسر کشور است.روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی –تحلیلی بوده وبه شکل میدانی اجرا شده است.جامعه ی آماری شامل دانشجویان هفت دانشکده ی تربیت بدنی کشور است که با استفاده از برآورد حجم نمونه تعیین گردیده است. دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه ی مقدماتی اصلی ودر مواردی از روش مصاحبه استفاده شده است.
ویژگی تحقیق حاضر این است که برای اولین بار درسطح کشور انجام شده است. حتی با بهره گیری از سیستم ‹On line› چند مرکز اطلاعاتی در خارج از کشور نیز در سطحدانشکده های تربیت بدنی تحقیق مشابهی یافت نشد. ویژگی دیگر این تحقیق آن است که جهت بررسی ارتباط چندگانه بین متغیرهای تحقیق ،علاوه برآمار توصیفی واستنباطی ،از نرم افزار گلیم مبحث لوجیت استفاده شده وحاصل آن به صورت جدول های چند بعدی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها