رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان، مبین شیوه ی زندگی سازمان است. شکل دهی وهدایت فرهنگ سازمانی ،می تواند افزایش بهره وری سازمان را به دنبال داشته باشد .هدف از این پژوهش ، تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی وبررسی رابطه ی شاخص های ان با بهره وری در مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.شاخص های فرهنگ سازمانی شامل: خلاقیت ،ریسک پذیری،رهبری، حمایت مدیریت یکپارچگی ،کنترل ،هویت ،پاداش ،سازش با پدیده تعارض والگوهای ارتباطی است.دراین پژوهش میدانی ،تعداد 81 مدیر به دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی وبهره وری پاسخ دادند. درمطالعه مقدماتی ضریب پایایی پرسشنامه ها با خطای کمتر از 5 درصد مورد تایید قرار گرفت .علاوه برروش های آماری توصیفی ،از آزمون ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون کا – اسکور استفاده شد.تجزیه وتحلیل یافته ها حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی رابطه ی معنی داری وجود دارد . عوامل ده گانه ی فرهنگ سازمانی با یکدیگر رابطه ی معنی داری را نشان دادند .صرفاً الگوهای ارتباطی با سایر عوامل رابطه ی معنی داری نشان نداد. بین ویژگی های فردی از جمله میزان سن ،تحصیلات وسابقه ی کاربا فرهنگ سازمانی وهمچنین با بهره وری مدیران رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها