توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی است کلیه ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی در تحقیق شرکت داشتند ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 15 سئوال ترکیبی از نوع باز و بسته برای پاسخگویی برای مدیران تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها ارسال شد برای روایی محتوایی پرسشنامه ها از اظهار نظر 25 استاد خبره در فوق برنامه های ورزشی دانشگاه ها استفاده شد زمانی می توانیم بستر مناسب برای نیل به اهداف فوق برنامه ورزشی ( ارتقای سطح سلامتی کسب مهارت ها و افزایش روابط اجتماعی استفاده بهینه از اوقات فراغت و تفریحات سالم ) داشته باشیم که زیر ساخت های ورزش دانشجویی را ترمیم کرده باشیم به نظر می رسد احداث اماکن و تاسیسات ورزشی دانشجویی مورد نیاز در هر دانشگاه برای نیل به اهداف فوق برنامه ورزشی ضرورت دارد

کلیدواژه‌ها