مقایسه مهارت های روانی پایه روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکار آمدی آنان

نویسندگان

چکیده

مهارت های روانی و خودکارامدی ازعوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح بالای ورزشی به شمار می آید هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارت های روانی پایه روانی جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی وانفرادی استان خوزستانو رابطه این مهارت ها با خودکار امدی آنان است روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی است ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا OMSAT2 سالملا و همکاران 1992 و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 1983 است روایی و پایایی این پرشسنامه های موفقیت آمیز گزارش شدند نمونه آماری تحقیق را 100 ورزشکار برتر رشته های گروهی و 100 ورزشکار برتر رشته های انفرادی استان خوزستان تشکیل می دادند پس از جمع آوری داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد آزمون فرضیه های تحقیق در سطح کمتر از p<0/05 نشانداد بین مهارت های روانی پایه و روانی جسمانی و مهارت های شناختی ورزشکاران گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد بین مهارت های روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی با خودکارآمدی آنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد به طور کلی نتیج تحقیق نشان داد که مهارت های روانی و خودکار آمدی اهمیت یکسانی در ورزشکاران برتر رشته های انفرادی و گروهی دارد واجزای جدایی ناپذیر رقابت های ورزشی به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها