بررسی و مقایسه آمادگی قلبی – عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیر فعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد( سنین 50-30)

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه آمادگی قلبی – عروقی و تاثیر آن بر میزان استرس فیرلوژیک دو گروه فعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد است روش پژوهش علی یا پس از وقوع است بدین منظور از میان 160 نفر عضو هیات علمی 50-30 ساله دانشگاه یزد 40 نفر در دو گروه فعال و غیر فعال از طریق پرسشنامه سلامتی به طور تصادفی انتخاب شدند با استفاده از آزمون میدانی شاتل ران و سنجش سیاهه متغیرهای آمادگی قلبی – عروقی واکنش های فیزیولوژیک به استرس آزمودنی ها تعیین شد در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز رسگرسیون تحلیل واریانس چند متغیره (Man ova ) و آزمون ناپارامتریک من – یو ویتنی مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد ارتباط منفی و معنی داری بین ظرفیت هوازی و استرس فیزیولوژیک گروه فعال دیده شد (R=-0/57 ) ارتباط مثبت و معنی داری بین فشار خون سیستول استراحت و استرس فیزیولوژیک گروه غیر فعال به دست آمد(R=0/68 ) اختلاف معنی داری بین ظرفیت هوازی و استرس فیزیولوژیک و هزینه انرژی روزانه در دو گروه به دست آمد

کلیدواژه‌ها