افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

نویسنده

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی در افزایش کارایی اقتصاد ملی بویژه در بخش خدمات عمومی آثار و تبعات ویژه آن بر ورزش کشور در بخش قهرمانی است نمونه آماری 326 تن از مدیران سازمان تربیت بدنی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 8 گروه از سطوح مختلف مدیریتی و همچنین در 4 گروه مدیران باشگاه ها مدیران آموزشی اجرایی و ستادی در دوره ده ساله 83-1373 در سطح کشور در نظر گرفته شدند تحقیق از نوع پیمایشی و از طریق میدانی و کتابخانه ای انجام شده است برای بررسی اهداف ویژه و آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه 54 پرسشی در 8 زمینه اصلی استفاده شد روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق با بهره گیری از روش های آماری و با ضریب اطمینان 95 در صد مورد بررسی و تایید قرار گرفت مدیران در مجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی( 3/83 در صد نظر موافق دارند و متعقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها