کلیدواژه‌ها = یادگیری مشاهده ای
تأثیر روش های مشاهدة کلی, متناوب و ترکیبی بر یادگیری فرم و دقت سرویس چکشی والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

پریوش نوربخش؛ محسن قنبرزاده؛ پروانه شفیع نیا؛ میثم شابونی