کلیدواژه‌ها = استقامت عضلانی
بررسی رابطه میان موقعیت قراگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

حسین رجبی؛ دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر محمد رضا بیات


بررسی سطح آمادگی جسمانی وحرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد وتهیه ی هنجار

دوره 10، شماره 10، دی 1380

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احمد حسن نیا؛ دکتر مهدی طالب پور