کلیدواژه‌ها = انتقال دو سویه
تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386

حمید رضا کشاورزی ، دکتر احمد فرخی کشاورزی ، فرخی


بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بر عکس

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر محمود شیخ؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی