کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تحلیل نگرش تدوین کنندگان کتاب های درسی فارسی اول تا سوم دبستان نسبت به فعالیت های بدنی

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

آمنه رضوی؛ پروانه نظرعلی؛ محمد خبیری؛ معصومه شجاعی


اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر سید محمد موذنی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر بختیار ترتیبیان