نویسنده = دکتر بختیار ترتیبیان
اثر تمرینات هوازی منتخب روی غلظت IgA شیر مادران

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر بختیار ترتیبیان؛ فریبا حیدرلو


اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر سید محمد موذنی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر بختیار ترتیبیان