نویسنده = دکتر حسن دانشمندی
بررسی مقایسه ای ناهنجارهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر حسن دانشمندی؛ حسین پور حسینی؛ محمد علی سردار


بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی


تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حسن دانشمندی؛ حسین دربانی


بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ مرتضی اکبر؛ یوسف غفار پور