نویسنده = یوسفیان، جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنیگن در سنجش استقامت عضلامت شکمی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

جواد یوسفیان؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ لیلی خاوری