نویسنده = دکتر معرفت سیاه کوهیان
تحلیل و مقایسه روش های مختلف تعیین آستانه بی هوازی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

حسن نورزاد دولت آبادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان


اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

دوره 14، شماره 14، دی 1381

دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر فرزاد ناظم