نویسنده = دکتر حمید محبی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی


2. اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد


4. مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم


6. اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود