نویسنده = دکتر حمید محبی
تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی


اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد


مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم


اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود