نویسنده = محمد خبیری
تحلیل نگرش تدوین کنندگان کتاب های درسی فارسی اول تا سوم دبستان نسبت به فعالیت های بدنی

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

آمنه رضوی؛ پروانه نظرعلی؛ محمد خبیری؛ معصومه شجاعی


مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی


ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

علیرضا امیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سمانه صفری


بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری