نویسنده = انوشیروان کاظم نژاد
تعداد مقالات: 2
1. اعتباریابی, رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور II در کودکان 6-3 سالة شهرستان شیراز

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

فاطمه پسند؛ حسن خلجی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ الهه عرب عامری


2. مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی