نویسنده = دمیرچی، دکتر ارسلان
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی تاثیرات حرکات کششی ایستا وپویا برمیزان کوفتگی تاخیری عضلانی وکراتین کیناز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سید عباس بی نیاز


2. مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سیده تهمینه سعیدی