نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون های ورزشی و نوجوانان برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • آسیب ورزشی و جشنوارة ورزشی . بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • آلودگی صوتی تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • آمیختة بازاریابی مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]

ا

 • افسردگی تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز [دوره 35، شماره 35، 1387]

ب

 • برآورد یک تکرار بیشینه استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • بهره وری بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی [دوره 35، شماره 35، 1387]

پ

 • پایایی بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • پرس سینه استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • پرورش اندام استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • پست بازیکنان و آسیب رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ت

 • تحلیل عاملی اکتشافی بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیری . مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • تکلیف حافظة فضایی تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • تکنیک و نیمرخ توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ح

 • حداکثر نبض اکسیژن برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر [دوره 35، شماره 35، 1387]

د

ر

 • روایی بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • روش آکسفوردی مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • روش هرمی مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات [دوره 35، شماره 35، 1387]

س

 • سرحد خستگی استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]

ص

 • صنعت ورزش کشور مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]

ع

 • عوامل بازدارنده بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • عوامل جلب کننده بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • عوامل سوق دهنده بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]

ف

 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • فوتبال رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ک

 • کشتی گیران نخبه توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان [دوره 35، شماره 35، 1387]

گ

 • گردشگری و گردشگری ورزشی بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]

م

 • مدیران تربیت بدنی بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • مدل سازی مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • مقیاس سخت کوشی بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی [دوره 35، شماره 35، 1387]

و

ه

 • هوازی تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز [دوره 35، شماره 35، 1387]

ی

 • یادداری و اکتساب تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • یوگا و زنان غیرورزشکار تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز [دوره 35، شماره 35، 1387]