نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی هوا بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده [دوره 2، شماره 2، 1378]

ا

 • اوقات فراغت جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]

ب

 • بررسی پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • بومی پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]

پ

 • پیشگیری - درمان بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری [دوره 2، شماره 2، 1378]

ت

 • تمدن پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تمرینات هوازی بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تمرینات هوازی در آب متغیرهای عملکردی قلب تاثیر تمرینات هوازی در آب برروی عملکرد قلب زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تمرینات ورزشی تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تنیدگی شغلی تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تنیدگی شغلی سازمانی تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • تنیدگی شغلی مدیریتی تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • توان هوازی وبی هوازی تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر [دوره 2، شماره 2، 1378]

چ

 • چربی موضعی تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • چربی های خون تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]

ح

 • حداکثر اکسیژن مصرفی تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر [دوره 2، شماره 2، 1378]

د

 • دارویی تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • دانشجویان جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • دانشگاه جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • درمان بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری [دوره 2، شماره 2، 1378]

س

 • سنتی ‹مرسوم› پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]

ش

 • شناسایی پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]

ص

 • صدمات ورزشی بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری [دوره 2، شماره 2، 1378]

ظ

 • ظرفیت استقامتی بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده [دوره 2، شماره 2، 1378]

ع

 • عملکرد قلب تاثیر تمرینات هوازی در آب برروی عملکرد قلب زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]

ف

 • فرهنگی پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]

ق

 • قلبی عروقی تاثیر تمرینات هوازی در آب برروی عملکرد قلب زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]

ک

 • کارآیی قلب میانسال تاثیر تمرینات هوازی در آب برروی عملکرد قلب زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • کمربند لاغری تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1378]

م

 • محلی پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • مدیران تربیت بدنی تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • مراسم پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • معلولین ورزشکار بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری [دوره 2، شماره 2، 1378]

ن

 • نیاکان پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]
 • نسل پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 2، 1378]

و

 • ورزش جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور [دوره 2، شماره 2، 1378]