نویسنده = خصلت، سعید باغ نیکو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

سعید باغ نیکو خصلت؛ دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمد شیخ