نویسنده = حجت، دکتر شهلا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهار سر ران

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

جعفر نادری فرد؛ دکتر علیرضا رحیمی؛ دکتر شهلا حجت