نویسنده = دربانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حسن دانشمندی؛ حسین دربانی