نویسنده = میناسیان، وازگن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

داریوش خواجوی؛ حسن خلجی؛ محمد حسین رضوی؛ وازگن میناسیان