نویسنده = محبی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

ابوطالب باقری؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا