نویسنده = عسگری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی