نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ علی محمدی