نویسنده = دوین، حسن فهیم
تعداد مقالات: 1
1. رابطة هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

حسن فهیم دوین؛ علی محمد امیرتاش؛ یوسف کریمی؛ فریده هادوی