نویسنده = آریاپوران، سعید
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة اثربخشی دو روش تصویرسازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارامدی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران؛ عباس ابوالقاسمی؛ مسعود گنجی