نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، محمد رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • الهی، علی رضا بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • امینیان، توراندخت تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ب

 • باقری، ابوطالب ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و [دوره 27، شماره 27، 1385]

پ

ج

چ

 • چیان، هاشم کوزه رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • چوبینه، سیروس رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1385]

ح

 • حجین، افسر جعفری بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

خ

 • خبیری، محمد بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • خیز، فاطمه شب بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ر

 • رضاییان، علی رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • رضوی، سید محمد حسین خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • رواسی، علی اصغر تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ز

س

 • سوری، رحمن مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]

ش

 • شیخ، محمود تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]

ط

 • طلب، رسول حمایت تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]

ع

 • عبدی، محمد صالح مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • عشایری، حسن تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • علیزاده، محمدحسین رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1385]

ف

 • فرخی، احمد مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • فرخی، احمد تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • فرخی، احمد بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • فرد، مهدی کارگر شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در [دوره 27، شماره 27، 1385]

ق

 • قانی، پوریا ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب [دوره 27، شماره 27، 1385]

ک

 • کردی، محمدرضا رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • کشاورز، سعید شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • کشاورزی، حمیدرضا تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر [دوره 27، شماره 27، 1385]

گ

 • گائینی، عباسعلی مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • گودرزی، محمود بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]

م

 • محبی، حمید ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • محمدی، عیسی نور تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • مشهوری، مرضیه بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ن

 • نیا، فرهاد رحمانی ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • نژاد، علی اکبر تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ه

 • هنری، حبیب رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1385]

ی

 • یوسفی، بهرام ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب [دوره 27، شماره 27، 1385]