نمایه نویسندگان

ا

 • اراضی، حمید مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • اسماعیلی، جواد مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • اکبرنژاد، علی توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ب

 • بشارت، محمد علی بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی [دوره 35، شماره 35، 1387]

ت

 • ترتیبیان، بختیار برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر [دوره 35، شماره 35، 1387]

ج

چ

 • چی، عفت بمبئی رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ح

 • حمیدی، مهرزاد مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]

خ

 • خبیری، محمد مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]

ر

 • راد، امیر قیامی بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • رهنما، نادر رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان [دوره 35، شماره 35، 1387]

ز

 • زاده، مهرداد محرم بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا [دوره 35، شماره 35، 1387]

س

 • سروسطانی، محمد حسن استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]

ع

 • عامری، حسن سید برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • عامری، حسن سید بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • عباسی، اصغر برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • عیدی، لیلا تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]

ق

 • قرائت، محمد علی تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]

ک

 • کارگرفرد، مهدی استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • کرمی، الهام ابراهیمی رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان [دوره 35، شماره 35، 1387]

گ

 • گائینی، عباسعلی مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات [دوره 35، شماره 35، 1387]

م

 • مجتهدی، حسین استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • مختاری، پونه تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • میرزایی، بهمن توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • معماری، ژاله مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • مقدم، بهرام جلائی تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • مقدم، فرید رضایی تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]

ن

 • نجاتی، وحید بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • نژاد، آتوسا قاسمی تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • نژاد، انوشیروان کاظم مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • نقدی، ناصر تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ [دوره 35، شماره 35، 1387]
 • نوربخش، مهوش تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز [دوره 35، شماره 35، 1387]

ی