نمایه نویسندگان

ت

  • تابش، سعید تابش مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار ( با مهارت باز و بسته ) و غیر ورزشکار [دوره 29، شماره 29، 1386]