نویسنده = دکتر اصغر خالدان
اثرتمرینات ورزشی هوازی برروی عملکرد قلب بیماران سکته ی قلبی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی


حرکت :زیر بنای تربیت بدنی وورزش

دوره 1، شماره 1، تیر 1378

دکتر اصغر خالدان